Zoek

Gebruiksvoorwaarden en leveringsvoorwaarden

Artikel 1. Definities 1.1 Onder 'Algemene Verkoopvoorwaarden' wordt verstaan: onderstaande bepalingen. 1.2 Onder 'Autospeurtocht.nl' wordt verstaan: Autospeurtocht.nl te Loon op Zand, zijnde de gebruiker van deze Voorwaarden. 1.3 Onder 'aanbieding' wordt verstaan: elk aanbod van Autospeurtocht.nl een overeenkomst met haar aan te gaan. 1.4 Onder 'bestelling' wordt verstaan: iedere aanvaarding van een aanbieding van Autospeurtocht.nl. 1.5 Onder 'overeenkomst' wordt verstaan: iedere acceptatie door Autospeurtocht.nl van een bestelling. 1.6 Onder 'goederen' worden verstaan: alle stoffelijke objecten waarop overeenkomsten tussen de koper en Autospeurtocht.nl betrekking hebben. 1.7 Onder 'aflevering' wordt verstaan: het door of namens Autospeurtocht.nl feitelijk ter beschikking stellen van zaken aan de koper.

Artikel 2. Toepasselijkheid 2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten zijn de bepalingen van deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing, tenzij Autospeurtocht.nl hiervan bij haar aanbiedingen uitdrukkelijk afwijkt. 2.2 Door te bestellen, accepteert u de toepasselijkheid van de op dat moment geldende Algemene Verkoopvoorwaarden.

Artikel 3. Aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten Aanbiedingen 3.1 Alle aanbiedingen van Autospeurtocht.nl zijn vrijblijvend en kunnen worden herroepen. 3.2 Als looptijd van alle aanbiedingen geldt: zolang de voorraad strekt, ofwel de looptijd zoals deze op de website staat vermeld. 3.3 Na overschrijding van de looptijd van een aanbieding kunt u geen gebruik meer maken van de desbetreffende aanbieding. Bestellingen 3.4 U kunt bestellen op de wijze die wordt beschreven op de website. 3.5 Autospeurtocht.nl accepteert geen bestellingen: - afkomstig buiten Nederland of Belgie; - die buiten Nederland of Belgie afgeleverd moeten worden; - van personen onder de 18 jaar; - indien Autospeurtocht.nl de opgegeven adresgegevens niet als correct kan vaststellen. 3.6 Autospeurtocht.nl is tevens gerechtigd op andere gronden bestellingen te weigeren dan wel bijzondere voorwaarden te verbinden aan de overeenkomst. 3.7 Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, of indien Autospeurtocht.nl bijzondere voorwaarden wenst te verbinden aan de overeenkomst, deelt Autospeurtocht.nl dit uiterlijk mede binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling. 3.8 Een overeenkomst komt pas tot stand nadat uw bestelling door Autospeurtocht.nl per email is bevestigd.

Artikel 4. Prijzen en kosten 4.1 De op de website vermelde prijzen voor de aangeboden goederen op het moment van bestelling zijn van toepassing. 4.2 De prijzen zijn in Euro's, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Verzendkosten worden berekend en getoond voordat de bestelling definief wordt geplaatst (of bevestigd door de bezoeker). 4.3 Autospeurtocht.nl behoudt zich het recht voor om de prijzen van de goederen te wijzigen, in het bijzonder wanneer een wettelijke prijsbepalende factor daartoe aanleiding geeft. 4.4 Bij alle bestellingen onder een aangegeven minimum bedrag brengt Autospeurtocht.nl een bedrag aan verzendkosten in rekening. 4.5 De in artikel 4.4 genoemde verzendkosten zijn tevens verschuldigd wanneer de bestelling niet kan worden bezorgd of als een bestelling gedeeltelijk wordt geretourneerd. 4.6 Autospeurtocht.nl behoudt zich het recht voor om in andere bijzondere gevallen verzendkosten in rekening te brengen.

Artikel 5. Betaling 5.1 U kunt de koopsom van de door u bestelde goederen, vermeerderd met de bijkomende kosten, op verschillende wijzen betalen. Autospeurtocht.nl behoudt zich echter het recht voor om bepaalde betalingsmogelijkheden uit te sluiten. 5.2 De datum waarop uw betaling door Autospeurtocht.nl wordt ontvangen, geldt als datum van betaling. 5.3 Verzending van de bestelde goederen geschied te allen tijde nadat uw betaling door Autospeurtocht.nl is ontvangen.

Artikel 6. Levering 6.1 Autospeurtocht.nl levert de gekochte producten zo snel mogelijk, en uiterlijk binnen 10 werkdagen nadat uw betaling is ontvangen, af op het adres zoals door u bij de bestelling is opgegeven, zolang de voorraad strekt. Alle goederen zijn doorgaans uit voorraad leverbaar. Het kan echter zijn dat een artikel tijdelijk niet op voorraad is. In het geval een geaccepteerde bestelling geheel of gedeeltelijk niet kan worden geleverd of de levering is vertraagd, zal Autospeurtocht.nl u daarover binnen 5 werkdagen nadat uw bestelling geplaatst is, informeren. Autospeurtocht.nl heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden. 6.2 Op de website aangegeven levertijden zijn slechts indicatief. 6.3 Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u nimmer recht op schadevergoeding.

Artikel 7. Eigendom goederen 7.1 Autospeurtocht.nl houdt het eigendom van de aan u geleverde goederen totdat u al hetgeen u aan Autospeurtocht.nl verschuldigd bent, heeft voldaan.

Artikel 8. Retourzending 8.1 Autospeurtocht levert enkel producten in electronische vorm (download of bijbevoegd in een email bericht). Voor deze producten geld geen retourrecht.

Artikel 9. Onjuiste levering 9.1 U bent verplicht de geleverde goederen bij ontvangst te inspecteren. Indien de geleverde goederen niet conform de overeenkomst zijn (verkeerd of te weinig geleverd, en/of met een fout c.q beschadiging), dient u dit onmiddellijk na aflevering van de goederen schriftelijk, bij voorkeur via email, te melden bij de klantenservice van Autospeurtocht.nl. Wij zullen dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen voor verdere afwikkeling van de onjuiste levering.

Artikel 10. Diversen 10.1 Indien 1 of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Autospeurtocht.nl in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Autospeurtocht.nl vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. 10.2 Autospeurtocht.nl behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. 10.3 Op de overeenkomst zullen die Voorwaarden gelden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst op de website gepubliceerd stonden. U kunt deze voor of tijdens de bestelprocedure op de website afdrukken.

Artikel 11. Klachten / geschillen 11.1 Indien u niet tevreden bent over een product en/of dienst, kunt u contact opnemen met onze klantenservice. U vindt onze contactgegevens op onze website. Wij zullen zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen op uw klacht reageren. 11.2 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 11.3 Alle geschillen tussen partijen kunnen ook worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.

Volledige bedrijfsgegevens